Antikrist

Ľudia! Keď nadíde hodina, v ktorej podľa Božej vôle nastane na zemi nutná očista a triedenie, potom dávajte pozor na vám zasľúbené, čiastočne nadpozemské znamenia na nebi!

Nedajte sa potom mýliť tými ľuďmi a cirkvami, ktoré sa už dávno oddali Antikristovi. Je to smutné, že ani cirkvi doteraz nevedeli, kde hľadať tohto Antikrista, ktorý už tak dlho pôsobí medzi ľuďmi. Pri troche pozornosti museli by to poznať! Kto môže konať viac antikristovsky ako tí, ktorí proti samému Kristovi bojovali a nakoniec ho i zavraždili! Kto sa mohol ešte horšie a zreteľnejšie prejaviť ako Kristov protivník!

Boli to predstavitelia a zástupcovia pozemského náboženstva, ktorým sa pravdivé učenie o Bohu skrze Syna Božieho nehodilo do ich výstavby. Pravé Božie posol- stvo sa predsa nemohlo na to hodiť, pretože úsilie duchovných hodnostárov bolo zamerané v prvom rade na pozemský vplyv, na pozemskú moc a jej rozšírenie.

Dokázali tým celkom jasne, že sú služobníci ľudského rozumu, zameraného jedine na pozemské znalosti, na pozemskú moc toho rozumu, ktorý sa stavia nepriateľsky a ako prekážka proti všetkému, čo je mimo pozemského chápania! Pretože Boh je vždy úplne mimo pozemského rozumového chápania, práve tak ako aj duchovný svet, ostáva tým rozum ako jediná skutočná prekážka! Z toho dôvodu je svojím spôsobom tiež protivníkom všetkého božského a všetkého duchovného! A preto s ním náležite aj všetci ľudia, uznávajúci svoj rozum za to najvyššie a najzvrchovanejšie a snažia sa budovať výhradne na ňom!

Vtedajší predstavitelia náboženstiev sa obávali, aby učením Syna Božieho nestratili vplyv na ľud. To bol, ako dnes všetci vedia, hlavný dôvod na ohovárania, ktoré sa snažili rozširovať proti Kristovi, a napokon tiež aj na popravu Syna Božieho. Oni ho pribili na kríž ako rúhača proti Bohu, toho, kto im bol vyslaný k osvieteniu tým istým Bohom, za ktorého služobníkov sa oni vydávali!

V skutočnosti tak málo poznali tohto Boha a jeho vôľu, hoci sa pokúšali nahovoriť ľuďom, že mu slúžia k jeho cti, k jeho pozemskej obhajobe, ale tohto Syna Božieho, Vyslanca Božieho … zavraždili!

Prejavilo sa to ako neblahý následok toho, že boli otrokmi pozemského rozumu, ktorý tým bojoval len o svoj vplyv. Prepožičali sa za katanské nástroje Antikristovi, ktorému potichu postavili trón vo svojom vnútri, lebo v tom našli uspokojenie ľudských slabostí ako domýšľavosti, pýchy a svojej márnomyseľnosti.

Kto očakáva jasnejší dôkaz, tomu niet pomoci; lebo nejestvuje nič, čo by viacej odporovalo Kristovi, Synovi Božiemu a jeho slovám! A Antikrist znamená predsa bojovníka proti Kristovi, proti spáse človeka, ktorá je v Božom posolstve. Pozemský rozum ich do toho popudzoval! Práve tento rozum ako jedovatý výrastok Lucifera je mu nástrojom, ktorý sa stal pre ľudstvo najnebezpečnejším!

Preto oddávna neprimerané prepestovanie ľudského rozumu prerástlo kvôli človeku do dedičného hriechu! Za tým stojí ale sám Lucifer ako Antikrist vo vlastnej osobe! Je
to on, ktorý mohol pozdvihnúť hlavu prostredníctvom ľudí! On, jediný skutočný nepriateľ Boží! Meno Antikrist získal si nepriateľským bojom proti poslaniu Syna Božieho. Nikto iný by na to nemal silu i moc stať sa Antikristom.

A Lucifer používa pri svojom boji na zemi, zameranému proti Božej vôli, nielen jednotlivého človeka, ale skoro aj celé ľudstvo, ktoré tak pod účinkami Božieho hnevu vedie do skazy! Kto nemôže pochopiť túto samozrejmosť, že len sám Luci­fer môže byť Antikristom, ktorý sa opovažuje stavať sa proti Bohu, tomu tiež nebude možné nikdy pochopiť niečo z toho, čo všetko sa odohráva mimo hrubohmotnosti, teda mimo čisto pozemského. Taký sa už dnes musí považovať za strateného.

A ako to bolo kedysi, tak je to ešte i dnes! Dokonca ešte horšie. Aj dnes budú chcieť mnohí predstavitelia náboženstiev rozhorčene bojovať za udržanie doterajšieho poriadku pozemského rozumu v chrámoch a cirkvách.

Práve tento ľudský rozum, ktorý obmedzuje všetko ušľachtilejšie cítenie, je najrafinovanejším výpestkom, ktorý Lucifer mohol roztrúsiť medzi ľudstvo. Všetci otroci rozumu sú v skutočnosti služobníkmi Lucifera, nesúcimi spoluvinu na obrovskom zrútení, ktoré z toho dôvodu teraz musí prísť na ľudstvo!

Pretože nikto nehľadal Antikrista v rozume, bolo jeho nesmierne rozšírenie tým ľahšie! Lucifer triumfoval, veď uzavrel ľudstvu možnosť pochopenia akýchkoľvek pojmov všetkého, čo sa nachádza mimo hrubohmotnosti. Odlúčil ho od skutočného života! Od miesta, na ktorom sa až nachádza a začína styk s duchovnom, vedúcim do blízkosti Božej!

Tým položil svoju nohu na túto zem ako jej pán a vládca nad väčšinou ľudstva!

Potom nebolo tiež divu, že mohol preniknúť až k oltárom a že mu museli padnúť za obeť pozemskí predstavitelia náboženstiev, a to aj kresťanských cirkví. Oni tiež očakávajú Antikrista až pred ohláseným súdom. Veľké zjavenie v Biblii zostalo v tejto veci ako aj v mnohých iných doteraz nepochopené.

Zjavenie hovorí, že tento Antikrist pred súdom pozdvihne svoju hlavu! Teda nie, že príde až vtedy! Ak bolo povedané, že pozdvihne hlavu, to predsa znamená, že tu už musí byť, nie však, že ešte len príde. Tým má byť povedané, že krátko pred súdom Antikrist dosiahne vrchol svojej moci!

Vy, ktorí ešte nie ste duchovne hluchí a slepí, počujte toto varovné volanie! Dajte si tú námahu raz celkom vážne sami o tom porozmýšľať. Ak v tom zostanete i naďalej pohodlní, sami sa vydávate vlastnej skaze!

Ak z úkrytu jedovatého hada zodvihne sa ochranný príkrov a had zrazu spozná, že je odkrytý, samozrejme sa vynasnaží vymrštiť proti tej bezohľadnej ruke, aby ju uhryzol.

Nie je to inak ani tu. Antikrist, spoznávajúci svoje odhalenie, bude rýchlo protirečiť prostredníctvom svojich služobníkov, kričať pri usvedčení a podnikať všetko možné, len aby sa udržal na tróne, ktorý mu ľudstvo ochotne ponúklo. To všetko však môže robiť len prostredníctvom tých, ktorí ho vo vnútri uctievajú.

Preto odteraz prenikavo pozorujte svoje okolie, až začne ten boj! Práve podľa kriku tým istejšie ich poznáte, každého, ktorý k nemu patrí! Lebo títo budú opäť ako už kedysi chodiť v strachu a v nepriateľstve pred čistou Pravdou!

Antikrist sa bude opäť kŕčovite snažiť udržať svoj vplyv na zemi. Dávajte pozor na jeho nevecnosť v obrane i v útoku, opäť bude pracovať len s ohováraním, podozrievaním, lebo jeho stúpenci iné nedokážu. To, aby predstúpili pred Pravdu a vyvrátili ju, nie je možné.

Služobníci Lucifera budú chcieť i tentoraz bojovať proti Vyslancovi Božiemu presne tak, ako kedysi proti Synovi Božiemu.

Kde sa deje takýto pokus, tam buďte pozorní, pretože takí ľudia chcú tým Lucifera len chrániť, aby udržali jeho vládu na zemi. Tam je ohnisko temna, i keď títo ľudia navonok nosia jasné rúcha, i keď sú služobníkmi cirkvi.

Nezabúdajte na dianie za pozemského času Syna Božieho, ale uvážte, že dnes ten istý Antikrist ešte s väčším počtom ľudí, svojich prívržencov, namáha sa udržať vládu na zemi, ujsť pred zničením a naďalej zatemňovať pravú vôľu Božiu.

Dávajte preto pozor na všetky znamenia, ktoré sú zasľúbené! Pre každého jednotlivca platí posledné rozhodnutie. Záchrana alebo skaza! Tentoraz je to vôľa Božia, aby zahynulo to, čo sa znovu odvažuje stavať na odpor proti nej!

Každá nedbalosť v tomto smere bude teraz pre vás súdom! – Nad žiadnou cir­kvou nebudú stáť Božie znamenia, žiadny cirkevný hodnostár nebude mať osvedčenie, že je Vyslancom Božím! Jedine ten, ktorý je nerozlučne spojený s týmito znameniami a nosí ich živo žiariace v sebe ako kedysi Syn Boží, keď prebýval na tejto zemi. Je to kríž Pravdy, živo žiariaci v ňom a ho­lubica nad ním! Stanú sa viditeľnými všetkým omilosteným, aby videli duchovné a vydali o tom svedectvo všetkým ľuďom na zemi. Medzi všetkými národmi budú omilostení ľudia tentoraz takto „vidieť“, čo bude posledná milosť Božia! – – –

Tieto vysoké znamenia svätej Pravdy sa nedajú nikdy predstierať. To nedokáže ani Lucifer, ktorý pred nimi musí unikať, tým menej človek. Preto ten, ktorý by sa chcel ešte stavať proti tomuto Božiemu osvedčeniu, stavia sa teraz proti Bohu ako jeho nepriateľ. Dokazuje tým, že nie je a ani nebol Božím služobníkom, hoci sa na zemi vydával doteraz za kohokoľvek.

Chráňte sa, aby ste aj vy k nim nepatrili!