Pobožnosti a slávnosti Grálu


Ako pomoc k zahĺbeniu sa a vnútornému duchovnému rozmachu človeka, sa počas sviatočných dní (nedieľ a sviatkov) konajú pobožnosti – chvíle spoločného uctievania Boha. Počas nich je prečítaná prednáška z Posolstva Grálu, na ktorú nadväzuje modlitba. Pobožnosť je orámovaná hudbou, pričom prebieha v kvetmi vyzdobených priestoroch, ktoré sú určené len na tento účel.

Mnohí vnímajú tieto krátke, spravidla nedeľné pobožnosti, ako vrchol uplynulého týždňa. Sú prístupné všetkým, ktorí sa usilujú žiť v zmysle Posolstva Grálu, alebo ktorí sa ním chcú zaoberať.

Abd-ru-shin o význame pobožností povedal:

„Predovšetkým využívajte spoločné stretnutia ako hodiny posvätného uctievania Boha. Službu Bohu však preukazujte v celom pôsobení vášho bytia, v živote samom; pretože tým máte slúžiť svojmu Stvoriteľovi, vďačne, jasavo pre milosť, že smiete byť!

Učiňte všetko, na čo myslíte a čo konáte, službou Bohu! Potom vám to prinesie ten mier, po ktorom túžite.“

  • Posolstvo Grálu zväzok III – prednáška „Vianoce“

Okrem pobožnosti ustanovil Abd-ru-shin aj tri slávnosti Grálu.

Každý rok 30. mája sa slávi slávnosť Svätej Holubice. Táto slávnosť súvisí so známym dianím počas Turíc, so svätým Grálom a s pôsobením Ducha svätého. Holubica je viditeľným znakom Ducha svätého, Božej vôle.

Abd-ru-shin vysvetlil, že „Grál“ a „hrad Grálu“, známe z mnohých povestí a legiend skutočne existujú. Avšak nie ako nádoba alebo stavba nachádzajúca sa na Zemi, ale ako východiskový bod veľkého diela stvorenia.

Svätý Grál je miestom prenosu sily medzi Bohom a stvorením. Skrze neho je vždy v určitý čas silou Stvoriteľovou oživené všetko, čo je:

„Je to okamih, keď sa láska Stvoriteľova žiarivo rozlieva v chráme Svätého Grálu k obnove bytia, k obnove tvorivého úsilia. Prúdi dolu do celého vesmíru ako údery pulzu v jeho žilách. Pritom sa zachvejú v posvätnom úžase všetky sféry, naplnené predtuchou radosti a veľkého šťastia. Len duch človeka stojí nezúčastnený, len on necíti, čo táto udalosť znamená práve pre neho, aký nesmierny dar človek prijíma s otupenou mysľou. Jeho vlastná rozumová obmedzenosť mu nedovolí pochopiť takú veľkosť.

Je to chvíľa prílivu života do celého stvorenia!

Stále sa opakujúce nevyhnutné potvrdzovanie zmluvy, ktorú Stvoriteľ uzatvoril so svojím dielom.“

Toto pravidelné, rytmické dianie vyliatia živej Stvoriteľovej sily má súvislosť s Turícami, počas ktorých boli Ježišovi učeníci po bolestivej smrti svojho Pána naplnení zvláštnou duchovnou silou.

Ježiš priblížil toto prežitie svojim verným slovami: „Dostanete silu Ducha svätého, ktorý na vás zostúpi!“ Nejde tu však o dianie týkajúce sa len učeníkov, ale o všeobecný, stále sa opakujúci dej, ktorý mohli učeníci v zbožnom rozochvení vedome prežiť.

„Svätodušné sviatky sú pre kresťanov spomienkou na túto udalosť. Ľudia však netušia, že približne v tomto čase je zakaždým v hrade Grálu skutočne deň Svätej Holubice. To znamená deň, kedy Duch Svätý obnovuje silu pre stvorenie! Samozrejme, nie je to vždy presne na svätodušné sviatky, ako sú vypočítané na zemi, ale približne v tom čase.“

  • Posolstvo Grálu zväzok II – prednáška „Vyliatie svätého Ducha“

Druhou slávnosťou Grálu, ktorá pripadá na 7. septembra, je slávnosť Čistej Ľalie. Táto slávnosť naliehavým spôsobom nabáda k napĺňaniu jedného z ústredných motívov Posolstva Grálu, bez dodržiavania ktorého nie je možný duchovný vzostup:

„Udržujte krb svojich myšlienok čistý, založíte tak mier a budete šťastní!“

  • Posolstvo Grálu zväzok I – prednáška „Prebuďte sa!“

Snažiť sa o čistotu (ktorej symbolom je ľalia) v najširšom zmysle slova, je tiež jednou z úloh každého človeka, ktorý sa usiluje o život v zmysle Posolstva Grálu. Slávnosť Čistej ľalie sa však obracia predovšetkým k ženám, ktoré svojou jemnejšou schopnosťou vyciťovania sú viac predurčené k bližšiemu vzťahu ku kráse, harmónii a prírode.

Ženám sa v tento deň udeľuje osobitné požehnanie.

Treťou slávnosťou Grálu, ktorá sa koná 29. decembra, je slávnosť Žiariacej Hviezdy. Úzko súvisí s Vianocami a má pripomínať nielen Ježišovo narodenie, ktoré sprevádzala žiara Betlehemskej hviezdy, ale hlavne jeho posolstvo lásky, v ktorom priniesol ľuďom Pravdu.

Táto slávnosť Grálu sa nazýva aj slávnosťou Ruže, pretože ruža je symbolom lásky – skutočnej lásky k blížnemu, ako ju Ježiš Kristus zvestoval a o ktorej Abd-ru-shin okrem iného napísal:

„A tam, kde je opravdivá čistota, tam môže vojsť aj pravá láska; pretože Božia láska pôsobí v lúči čistoty. Lúč čistoty je jej cestou, po ktorej sa uberá. Nemohla by ísť po inej.

Kto do seba neprijal lúč čistoty, k tomu si nikdy nenájde cestu lúč Božej lásky!“

  • Posolstvo Grálu zväzok I – prednáška „Detskosť“

Okrem týchto troch slávnostných dní, prebiehajú slávnosti Grálu tiež v iných dňoch a v mnohých krajinách. Majú pomôcť sprostredkovať duchovné spojenie so Svetlom tým ľuďom, ktorí sa snažia o dobro.