Posolstvo Grálu

Dielo Posolstvo Grálu „Vo svetle Pravdy“ poskytuje ucelené poznanie o najdôležitejších dejoch prebiehajúcich v celom stvorení. Približuje tiež výhľady do diania medzi Bohom a nami ľuďmi. Márne by sme však očakávali niečo ako vedecké, filozofické alebo ezoterické vysvetľovania. K čitateľovi sa prihovára jasnou rečou v súvislostiach, ktoré na seba logicky nadväzujú.

Autorovým úmyslom je privádzať človeka hľadajúceho poznanie späť k Bohu.

Preto sa Posolstvo Grálu obracia vždy k jednotlivcovi, nezávisle od jeho národnosti alebo vierovyznania. Ponúka mu pomoc, ukazuje cestu, pretože skutočná zmena duchovnej orientácie, ktorú mnohí ľudia dnešnej doby očakávajú, sa môže uskutočniť len na základe vlastného nezávislého myslenia a skúmania a z toho rastúceho poznania a presvedčenia každého jednotlivca.

Životná cesta ukázaná v Posolstve Grálu je jasná a prostá, vzdialená akejkoľvek mystike:

„Kto v sebe prechováva pevné chcenie k dobru a snaží sa o čistotu svojich myšlienok, ten už cestu k Najvyššiemu našiel! Tomu bude potom všetko ostatné pridané.“

Pevné chcenie k dobrému a čistota myšlienok súvisia s dôslednou prácou na sebe. Aby človek prebudil v sebe to, čo ho skutočne robí človekom – ľudskosť v najlepšom slova zmysle, poukazuje Abd-ru-shin v Posolstve Grálu na pôvodné Kristovo učenie a nadväzuje naň:

Ježiš vám aj pre to ukázal prostú cestu, vedúcu bezpečne k cieľu; veď hlboká pravda spočíva v jednoduchých slovách: „Miluj blížneho svojho ako seba samého!“

Tým dal kľúč ku slobode, k vzostupu! Pretože nedotknuteľne platí: Čo činíte svojmu blížnemu, to činíte v skutočnosti len pre seba! Len pre vás samých, lebo podľa večných zákonov dopadá všetko späť na vás, dobré alebo zlé, či už teraz tu alebo tam. To príde! Preto je vám takto ukázaná tá najjednoduchšia cesta, ako máte chápať krok k dobrému chceniu.

Svojmu blížnemu máte dávať svojou bytosťou, svojou povahou ! Nie však výhradne peniazmi či  majetkom. Potom by nemajetní boli vylúčení z možnosti dávania. A týmto správaním sa, týmto“ dávaním seba“, v styku so svojim blížnym, s ohľadom a s úctou, ktorú mu dobrovoľne preukazujete,, spočíva to ,milovanie´, o ktorom nám hovorí Ježiš. Je v tom aj pomoc, ktorú poskytujete svojmu blížnemu, pretože v tom sa stáva schopným zmeniť sa alebo bude schopný ďalej stúpať do výšky, pretože takto môže zosilnieť.“

  • Posolstvo Grálu zväzok I – prednáška „Vzostup

K Bohu obrátený život v zmysle kresťanskej lásky k blížnemu je však dnes na základe detskej viery už len ťažko možný. Pretože presvedčenie o bytí Jedného Stvoriteľa bolo už dávno znížené do poľudštených predstáv a rozporuplných cirkevných dogiem, ktoré sa nedajú zlúčiť s vážnym myslením a ktoré podstatnou mierou prispeli k tomu, že sa čoraz menej ľudí dokáže stotožniť s takto podávanými predstavami viery.

Viera v dnešnom obvyklom zmysle slova sa často stotožňuje s cirkevným učením. Takáto tradičná viera dnes už nestačí, dnes je nutné pravé presvedčenie! To však súvisí s poznaním a pochopením. Preto Abd-ru-shin zdôvodňuje svoje vysvetlenia v Posolstve Grálu na základe pôsobenia obsiahlych zákonov stvorenia, ktoré sú činné nie len v oblastiach „tohto sveta“, ale aj v rozsiahlych úrovniach „onoho sveta“, sveta mimo našich zmyslov.

Týmito základnými zákonmi stvorenia sú tri prazákony:

Prvý, Abd-ru-shinom nazvaný ako „zákon spätného pôsobenia“, účinkuje rovnako ako vo svete fyzickom, viditeľnom, aj vo „svete“ ľudského myslenia a chcenia (akéhokoľvek konania každého človeka). Biblia opisuje túto skutočnosť známym podobenstvom: „Čo človek zasieva, to musí aj zožať!“ Nemôže zožať pšenicu, keď rozsieval bodľač, a nemôže prijímať dobré, keď vysiela zlé.

V týchto slovách zaznieva aj druhý veľký prazákon stvorenia, ktorý Abd-ru-shin nazval „zákon príťažlivosti rovnorodého“. Bez pôsobenia tohto zákona by nebola možná nijaká výstavba – ani v prírode, kde sa rast všetkých pevných telies deje zlučovaním rovnorodých atómov a molekúl, ani v spoločenskej oblasti, kde nájdeme odozvu vždy len u rovnako zmýšľajúcich ľudí. Ale aj naše myšlienky podliehajú tomuto zákonu. Samočinne priťahujú rovnorodé myšlienky a nimi posilnené prúdia späť k nám.

Povznášajúca ľahkosť alebo skľučujúca tiaž, ako ich zrejme pozná každý zo svojho osobného života, sú následkami tretieho prazákona stvorenia. Je dobre známy aj z pozorovania prírody a ktorý tiež rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje napríklad duševné zdravie. Abd-ru-shin pomenoval tento zákon „zákon tiaže“.

Tieto tri zákony nám umožňujú spoznávať veľké pôsobenie vo stvorení, ktoré svedčí o Božej vôli. Ich rešpektovanie oslobodí človeka zo všetkej neistoty, bezradnosti a núdze.

Abd-ru-shin k tomu píše:

Celé stvorenie je rečou Božou, ktorú sa máte vážne usilovať čítať a ktorá vôbec nie je taká ťažká, ako si to myslíte.“

A ďalej hovorí:

„Vy pozemskí ľudia, ste v tomto stvorení na to, aby ste našli blaženosť! V reči, v ktorej sa vám Boh živo prihovára! A rozumieť tejto reči, naučiť sa ju, vyciťovať v nej vôľu Božiu, to je cieľom vášho putovania stvorením. Len v samotnom stvorení, ku ktorému patríte, spočíva vysvetlenie zmyslu vášho života a súčasne i poznanie vášho cieľa! Nikde inde nemôžete nájsť oboje.

To však od vás vyžaduje, aby ste stvorenie prežívali. Žiť preň, alebo ho prežívať, to dokážete až vtedy, keď ho budete skutočne poznať.

Svojím Posolstvom otváram vám teraz knihu stvorenia! Posolstvo vám ukazuje jasným vysvetlením Božiu reč vo stvorení. Máte sa naučiť rozumieť mu, aby ste si ho mohli celkom osvojiť.“

  • Posolstvo Grálu zväzok I – prednáška „Pánova reč“