Prehlásenie k ochrane dát

Ochrana osobných údajov

Pre „Spoločenstvo Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina, Vomperberg“, ktoré je právnym subjektom Medzinárodného Hnutia Grálu, je ochrana osobných údajov mimoriadne dôležitá. V ďalšom texte tohto dokumentu sa používa iba termín „Medzinárodné Hnutie Grálu“.

Používanie internetových stránok Medzinárodného Hnutia Grálu je v podstate možné bez odovzdania akýchkoľvek osobných údajov. Ak však Dotknutá osoba chce prostredníctvom našej webovej stránky využívať mimoriadne služby nášho združenia, môže byť potrebné spracovanie osobných údajov. Ak je potrebné spracovanie osobných údajov a neexistuje naň žiadny právny základ, vo všeobecnosti sa snažíme získať súhlas Dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo Dotknutej osoby (pozri prílohu A), je vždy v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (ďalej „GDPR“) a ustanoveniami o ochrane údajov špecifickými pre krajinu, kde má sídlo Medzinárodné Hnutie Grálu. Prostredníctvom tejto politiky ochrany osobných údajov chce naše združenie informovať verejnosť o povahe, rozsahu a účeloch osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Okrem toho chceme Dotknuté osoby informovať o ich právach vyplývajúcich z tejto politiky ochrany osobných údajov.

Medzinárodné Hnutie Grálu ako Zodpovedná osoba zaviedlo množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie čo najucelenejšej ochrany spracúvaných osobných údajov. Napriek tomu môžu mať prenosy na základe internetu vo všeobecnosti bezpečnostné medzery, takže absolútnu ochranu nie je možné zabezpečiť. Z tohto dôvodu má každá Dotknutá osoba právo doručovať svoje osobné údaje prostredníctvom alternatívnych prostriedkov, napríklad poštou.

1. Vymedzenie pojmov

Politika ochrany osobných údajov Medzinárodného Hnutia Grálu je založená na terminológii, ktorú používajú európske regulačné a zákonodarné orgány pri prijímaní Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR“). Naše Pravidlá ochrany osobných údajov majú za cieľ byť ľahko čitateľné a pochopiteľné pre verejnosť, ako aj pre rovnako zmýšľajúcu komunitu a členov nášho Hnutia. Radi by sme vopred vysvetlili použitú terminológiu, aby sme zaistili tieto ciele.

V týchto pravidlách ochrany osobných údajov používame nasledujúce výrazy:

 • a) Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „Dotknutá osoba“). Za identifikovateľnú sa považuje taká fyzická osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo, najmä spojením s identifikátorom, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o bydlisku, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac osobitných znakov, podľa fyzických, fyziologických, genetických, duševných, ekonomických, kultúrnych alebo sociálnych znakov.

 • b) Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva Prevádzkovateľ.

 • c) Spracovanie

Spracovanie znamená akýkoľvek proces alebo sériu operácií súvisiacich s osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, evidencia, organizovanie, usporiadanie, uchovávanie, prispôsobenie alebo zmena, čítanie, vyhľadávanie, používanie, zverejňovanie zdieľaním, šírenie alebo iná forma poskytovania, zosúladenia alebo pridruženia, obmedzenia, vymazania alebo zničenia.

 • d) Obmedzenie spracovania

Obmedzením spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.

 • e) Profilovanie

Profilovanie je akékoľvek automatické spracovanie osobných údajov, ktoré spočíva v používaní týchto osobných informácií na posúdenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä aspektov týkajúcich sa výkonu práce, ekonomickej situácie, zdravia, osobných údajov, predovšetkým s cieľom analýzy alebo predpovede preferencií osoby, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta pobytu alebo premiestnenia tejto fyzickej osoby.

 • f) Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracovávanie osobných údajov takým spôsobom, že tieto osobné údaje sa nedajú priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez toho, aby boli potrebné dodatočné informácie. Tieto informácie sú ukladané osobitne, bez toho, aby podliehali technickým a organizačným opatreniam na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nemohli byť pridelené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 • g) Prevádzkovateľ alebo osoba zodpovedná za spracovanie údajov

Prevádzkovateľ alebo Osoba zodpovedná za spracovanie údajov (Zodpovedná osoba) je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorý samostatne alebo spoločne s inými stranami rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov. Ak účel a spôsob takéhoto spracovania určuje právo Únie alebo právne predpisy členských štátov, Zodpovedná osoba môže prípadne určiť konkrétne kritériá svojho vymenovania stanovené v právnych predpisoch Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisoch.

 • h) Spracovateľ

Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene Zodpovednej osoby.

 • i) Príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, inštitúcia alebo iný subjekt, ktorému sú zverejnené osobné údaje bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu. Za príjemcov sa však nepovažujú verejné orgány, ktoré môžu získať osobné údaje podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov v súvislosti s konkrétnym účelom.

 • j) Tretia osoba

Treťou osobou je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, inštitúcia alebo iný subjekt okrem Dotknutej osoby, Zodpovednej osoby, Spracovateľa a osôb oprávnených na základe priamej zodpovednosti prevádzkovateľa alebo spracovateľa na spracovanie osobných údajov.

 • k) Súhlas

Súhlas je každý informovaný a vedome odovzdaný prejav vôle vyjadrený Dotknutou osobou dobrovoľne v určitom prípade a vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačne potvrdzujúceho konania, ktorým Dotknutá osoba dáva na známosť, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

2. Meno/názov a adresa Osoby zodpovednej za spracovanie osobných údajov

Osoba zodpovedná v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, iných zákonov o ochrane údajov v členských štátoch Európskej únie a ostatných ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov je:

Internationale Gralsbewegung (Medzinárodné Hnutie Grálu)

Marktstraße 19

6130 Schwaz

Rakúsko

Tel.: (+43) (0) 5242 71383

Fax: (+43) (0) 5242 71383-14

E-Mail: office@nullinternationale-gralsbewegung.org

Webové stránky: www.internationale-gralsbewegung.org

3. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií na webe

Webová stránka Medzinárodného Hnutia Grálu zbiera sériu všeobecných údajov a informácií zakaždým, keď webové stránky navštívi Dotknutá osoba alebo automatizovaný systém. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v protokolových súboroch servera. Zhromažďovať sa môžu údaje o (1) typoch a verziách prehliadačov použitých na prístup na webové stránky, (2) operačný systém používaný prístupovým systémom, (3) internetová stránka, prostredníctvom ktorej sa systém dostal na našu internetovú stránku (takzvaný Sprostredkovateľ), (4) podstránky webových stránok, ktoré odkazujú na naše internetové stránky, (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľ internetových služieb prístupového systému a (8) ďalšie podobné údaje a informácie, ktoré v prípade útokov na naše informačno-technologické systémy slúžia ako ochrana.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií nevytvára Medzinárodné Hnutie Grálu žiadne závery o Dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na to, aby (1) správne doručili obsah našich webových stránok, (2) optimalizovali obsah našich webových stránok a propagovali ich, (3) zabezpečili nepretržité fungovanie našich informačných technológií a technológie našej webovej stránky, (4) sme v prípade kybernetického útoku mohli poskytovať orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné pri trestnom stíhaní. Tieto anonymne zhromažďované údaje a informácie vyhodnocuje Medzinárodné Hnutie Grálu štatisticky a ďalej s cieľom zvýšiť bezpečnosť súkromia a údajov v našom združení a zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje v súboroch denníka servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých Dotknutou osobou.

3.1 Zhromažďovanie údajov pre činnosti Grálu

Toto spracovanie je založené na dobrovoľnom súhlase. Čl. 6 I písm. a GDPR

3.2 Zhromažďovanie údajov členov spolku

Toto spracovanie je založené na dobrovoľnom súhlase. Čl. 6 I písm. a GDPR

4. Rutinné mazanie a blokovanie osobných údajov

Osoba zodpovedná za spracovanie údajov spracúva a uchováva osobné údaje Dotknutej osoby len počas obdobia nevyhnutného na dosiahnutie účelu uchovávania alebo, podľa okolností, v súlade s nariadeniami európskych smerníc či nariadení alebo akéhokoľvek iného zákonodarcu v zákonoch alebo predpisoch, ktoré sú pre Zodpovednú osobu záväzné.

Ak odpadne dôvod pre ukladanie údajov alebo ak vyprší lehota na ukladanie údajov stanovená európskymi smernicami a nariadením alebo iným príslušným zákonodarcom, budú osobné údaje rutinne zablokované alebo zmazané podľa zákonných predpisov.

5. Práva Dotknutej osoby

 • a) Právo na potvrdenie

Každá Dotknutá osoba má právo, ako to udeľujú európski tvorcovia smerníc a nariadení, vyžadovať od Osoby zodpovednej za osobné údaje potvrdenie, či táto spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby. Ak chce Dotknutá osoba využiť toto potvrdzovacie právo, môže sa kedykoľvek obrátiť na našu Osobu zodpovednú za ochranu údajov alebo iného zamestnanca Zodpovednej osoby.

 • b) Právo na informácie

Každá osoba dotknutá spracúvaním svojich osobných údajov má právo zabezpečené európskym regulačným a zákonodarným orgánom kedykoľvek získať od správcu údajov bezplatné informácie o osobných údajoch, ktoré sú o danej osobe uložené, ako aj kópiu týchto informácií. Okrem toho európsky regulačný a zákonodarný orgán uznáva Dotknutej osobe právo na tieto informácie:

  • účely spracovania
  • kategórie spracúvaných osobných údajov
  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli osobné údaje postúpené alebo ktorým sa ešte majú postúpiť, najmä príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám
  • ak je to možné, plánovanú dobu trvania, na ktoré budú osobné údaje uložené, alebo, ak to nie je možné, kritériá na určenie dĺžky trvania ukladania
  • existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa Dotknutej osoby týkajú, alebo obmedzenia spracovania Zodpovednou osobou alebo práva namietať proti takémuto spracovaniu
  • existencia práva odvolať sa na kompetentnom orgáne
  • ak osobné údaje nie sú zhromaždené od Dotknutej osoby: Všetky dostupné informácie o pôvode údajov
  • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a – prinajmenšom v týchto prípadoch – zmysluplné informácie o príslušnej logike a rozsahu a zamýšľanom vplyve takého spracovania na Dotknutú osobu

Okrem toho má Dotknutá osoba právo na prístup k informácii, či boli jej osobné údaje zaslané tretej krajine alebo nejakej medzinárodnej organizácii. V takom prípade má Dotknutá osoba právo získať informácie o príslušných zárukách v súvislosti s prevodom jej osobných údajov.

Ak chce Dotknutá osoba využiť toto právo na informácie, môže sa kedykoľvek obrátiť na našu Osobu zodpovednú za ochranu údajov alebo iného zamestnanca Zodpovednej osoby.

c) Právo na opravu

Každá osoba dotknutá spracovaním svojich osobných údajov má právo udelené európskym regulačným a zákonodarným orgánom požadovať okamžitú opravu nepresných svojich osobných údajov. Okrem toho má Dotknutá osoba právo požiadať o vyplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia, v závislosti od účelu spracovania.

Ak chce Dotknutá osoba využiť toto právo na opravu, môže sa kedykoľvek obrátiť na našu Osobu zodpovednú za ochranu údajov alebo iného zamestnanca Zodpovednej osoby.

 • d) Právo na vymazanie („Právo byť zabudnutý“)

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskymi regulačnými a zákonodarnými orgánmi požadovať od Prevádzkovateľa, aby okamžite vymazal osobné údaje, ktoré sa tejto osoby týkajú, za predpokladu, že je splnený jeden z týchto dôvodov a spracovanie týchto osobných údajov nie je potrebné:

  • Osobné údaje boli zhromaždené za účelmi, pre ktoré už nie sú potrebné.
  • Dotknutá osoba odoberie súhlas, na základe ktorého sa spracovanie jej osobných údajov uskutočnilo, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR alebo článkom 9 ods. 2 písm. a GDPR, ak chýba akýkoľvek iný právny základ na spracovanie jej údajov.
  • Dotknutá osoba namieta voči spracovaniu jej údajov v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR, ak neexistujú žiadne oprávnené dôvody na spracovanie údajov alebo Dotknutá osoba namieta podľa čl. 21 ods. 2 GDPR proti spracovaniu jej údajov.
  • Osobné údaje boli spracované nezákonne.
  • Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva, ktorému podlieha Prevádzkovateľ.
  • Osobné údaje boli získavané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.

Ak platí jeden z vyššie uvedených dôvodov a Dotknutá osoba si želá zabezpečiť vymazanie osobných údajov uložených v Medzinárodnom Hnutí Grálu, môže sa kedykoľvek spojiť s našou Zodpovednou osobou. Osoba zodpovedná za osobné údaje za Medzinárodné Hnutie Grálu zabezpečí okamžité splnenie požiadavky na vymazanie týchto osobných údajov.

Ak boli osobné údaje zverejnené Medzinárodným Hnutím Grálu a ak je naše združenie zodpovedné za vymazanie osobných údajov v postavení Osoby zodpovednej za spracúvanie osobných údajov podľa článku 17 odsek 1 Základného nariadenia o ochrane osobných údajov, Medzinárodné Hnutie Grálu prijme primerané opatrenia s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady na realizáciu technickej povahy a bude informovať ostatných spracúvateľov údajov, ktorí spracúvajú zverejnené osobné údaje, že subjekt údajov vymazal od všetkých ostatných prevádzkovateľov údajov akékoľvek odkazy na také osobné údaje alebo kópie alebo replikácie takýchto osobných údajov, ktorých spracovanie sa nevyžaduje. Osoba zodpovedná za osobné údaje za Medzinárodné Hnutie Grálu bude v jednotlivých prípadoch iniciovať potrebné opatrenia.

 • e) Právo na obmedzenie spracovania

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskym regulačným a zákonodarným orgánom požadovať od Osoby zodpovednej za spracovanie osobných údajov, aby obmedzila ich spracovanie, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

  • Presnosť osobných údajov je Dotknutou osobou spochybňovaná po dobu, ktorá umožňuje Prevádzkovateľovi overiť správnosť jej osobných údajov.
  • Spracovanie osobných údajov je nezákonné, Dotknutá osoba odmieta ich vymazanie a namiesto toho požaduje obmedzenie ich používania.
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale Dotknutá osoba ich vyžaduje s cieľom uplatniť si, vykonať alebo obhájiť svoje zákonné nároky.
  • Dotknutá osoba má námietky voči spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a ešte nie je jasné, či legitímne dôvody Zodpovednej osoby prevažujú nad dôvodmi Dotknutej osoby.

Ak platí jeden z vyššie uvedených dôvodov a Dotknutá osoba by chcela žiadať obmedzenie osobných údajov uložených v Medzinárodnom Hnutí Grálu, môže sa kedykoľvek spojiť s našou Zodpovednou osobou. Osoba zodpovedná za osobné údaje za Medzinárodné Hnutie Grálu zabezpečí obmedzenie používania týchto údajov.

 • f) Právo na prenos údajov

Každá osoba, ktorej sa týka spracovanie osobných údajov, má právo, ako to garantuje európsky regulačný a zákonodarný orgán, získať svoje osobné údaje, ktoré táto Dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte. Taktiež má právo bez obmedzení prostredníctvom Zodpovednej osoby, ktorej tieto osobné údaje boli poskytnuté, odovzdať tieto údaje inej Zodpovednej osobe, za predpokladu, že spracovanie údajov je založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a GDPR, alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b GDPR, a spracovanie sa vykonáva pomocou automatizovaných procesov, a ak je spracovanie údajov nie je nevyhnutné na plnenie úloh verejného záujmu alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola pridelená Zodpovednej osobe.

Okrem toho má Dotknutá osoba pri výkone svojho práva na prenos údajov podľa článku 20 ods. 1 GDPR právo dosiahnuť, aby sa jej osobné údaje preniesli priamo od jedného Prevádzkovateľa k inému, pokiaľ je to technicky možné, a ak to neovplyvňuje práva a slobody iných osôb.

V záujme uplatnenia práva na prenos údajov môže Dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať Osobu zodpovednú za spracovanie osobných údajov za Medzinárodné Hnutie Grálu.

 • g) Právo na námietku

Každá osoba, ktorej sa týka spracovanie osobných údajov, má právo kedykoľvek z dôvodov vyplývajúcich z jej konkrétnej situácie, ako to garantuje európsky regulačný a zákonodarný orgán, vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. e alebo f GDPR. To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

Medzinárodné Hnutie Grálu v prípade námietky ďalej nespracúva osobné údaje, pokiaľ na ich spracovanie nemôžeme doložiť presvedčivé legitímne dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo ak ich spracovanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Ak Medzinárodné Hnutie Grálu spracúva osobné údaje na účely zasielania priamej reklamy, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou poštou. Ak Dotknutá osoba vznesie námietku voči spracovaniu svojich osobných údajov Medzinárodným Hnutím Grálu na účely priameho marketingu, Medzinárodné Hnutie Grálu jej osobné údaje už nebude spracúvať na tieto účely.

V záujme vykonania práva na vznesenie námietky môže Dotknutá osoba kedykoľvek priamo kontaktovať Osobu zodpovednú za spracovanie osobných údajov za Medzinárodné Hnutie Grálu. Dotknutej osobe sa okrem toho v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti, nezávisle od smernice 2002/58/ES, zaručuje možnosť využiť svoje právo na podanie námietky prostredníctvom automatizovaných postupov, pri ktorých sa používajú technické špecifikácie.

 • h) Automatické rozhodnutia v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Každá osoba, ktorej sa týka spracovanie osobných údajov, má právo, ako to udeľuje európsky regulačný a zákonodarný orgán, nesúhlasiť s rozhodnutím založenom výlučne na automatickom spracúvaní — vrátane profilovania — ktoré má na ňu právny účinok alebo ju podobným spôsobom významne ovplyvňuje; pokiaľ rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Zodpovednou osobou, alebo (2) je povolené právnymi predpismi Únie alebo členského štátu, ktorým podlieha Prevádzkovateľ, a tieto právne predpisy stanovujú vhodné opatrenia chrániť práva a slobody, ako aj oprávnené záujmy Dotknutej osoby alebo (3) s výslovným súhlasom Dotknutej osoby.

Ak sa toto rozhodnutie (1) vyžaduje na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom alebo (2) ak sa uskutočňuje s výslovným súhlasom Dotknutej osoby, Medzinárodné Hnutie Grálu prijme primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, k čomu patrí minimálne právo na vymáhanie zakročenia osoby zo strany Prevádzkovateľa, na objasnenie vlastného názoru a na napadnutie rozhodnutia.

Ak chce Dotknutá osoba využiť tieto práva na automatické rozhodovanie, môže sa kedykoľvek obrátiť na našu Osobu zodpovednú za ochranu údajov alebo iného zamestnanca Zodpovednej osoby.

 • i) Právo na odvolanie súhlasu na ochranu údajov

Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskym regulačným a zákonodarným orgánom kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov.

Ak si Dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo odstúpiť od súhlasu, môže kedykoľvek kontaktovať našu Zodpovednú osobu.

6. Právny základ spracovania údajov

Článok 6 I písm. a GDPR slúži nášmu združeniu ako právny základ pre spracovanie operácií, prostredníctvom ktorých získame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, ako je to napríklad pri spracovaní osobných údajov potrebných na dodanie tovaru alebo poskytnutie akejkoľvek inej služby alebo protihodnoty, spracovanie údajov sa uskutoční v súlade s čl. 6 I písm. b GDPR. To isté platí pre operácie spracovania osobných údajov, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípadoch otázok týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb. Ak naše združenie podlieha právnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie osobných údajov, ako napríklad plnenie daňových povinností, spracovanie osobných údajov je vykonávané v súlade s čl. 6 I písm. c GDPR. V zriedkavých prípadoch sa môže vyžadovať spracovanie osobných údajov na ochranu životne dôležitých záujmov Dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Bolo by to napríklad v prípade, ak by bol návštevník našich priestorov zranený a jeho meno, vek, zdravotné poistenie alebo iné dôležité informácie by museli byť odovzdané lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. V takýchto prípadoch je spracovanie osobných údajov vykonávané v súlade s čl. 6 I písm. d GDPR. Nakoniec je spracovanie osobných údajov vykonávané v súlade s čl. 6 I písm. f GDPR. O tento právny základ sa opierajú procesy spracovania, ktoré nie sú pokryté žiadnym z vyššie uvedených právnych základov, ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu legitímnych záujmov nášho združenia alebo tretej strany, ak neprevažujú záujmy, základné práva a základné slobody Dotknutej osoby. Takéto procesy spracovania sú nám osobitne povolené, pretože boli výslovne spomenuté európskym zákonodarným orgánom. V tejto súvislosti sa domnieval, že by sa mohol predpokladať legitímny záujem, ak Dotknutá osoba je zákazníkom Prevádzkovateľa (odôvodnenie č. 47, druhá veta, GDPR).

7. Oprávnené záujmy na spracovaní, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana

Ak je spracovanie osobných údajov založené na článku 6 I písm. f GDPR, náš legitímny záujem je vykonávania našej obchodnej činnosti v prospech všetkých našich zamestnancov a členov spolku.

8. Lehota, počas ktorej sú osobné údaje uložené

Kritériom pre lehoty uchovávania osobných údajov je príslušné zákonné obdobie uchovávania údajov. Po uplynutí tejto lehoty budú príslušné údaje rutinne vymazané, pokiaľ nie sú potrebné pre plnenie alebo uzatvorenie zmluvy.

9. Právne alebo zmluvné ustanovenia pre poskytovanie osobných údajov; Nevyhnutnosť uzatvorenia zmluvy; Povinnosť Dotknutej osoby poskytovať osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia

Vysvetlíme vám, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňovými predpismi) alebo môže vyplývať zo zmluvných dojednaní (ako sú napríklad údaje zmluvného partnera). Niekedy môže byť nevyhnutné uzatvorenie zmluvy o tom, že Dotknutá osoba nám poskytne osobné údaje, ktoré budeme musieť následne spracovať. Dotknutá osoba je povinná napríklad poskytnúť nám svoje osobné údaje, ak s ňou náš spolok uzatvorí zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by znamenalo, že zmluva s Dotknutou osobou nemohla byť uzavretá. Predtým, ako Dotknutá osoba poskytne svoje osobné údaje, sa musí obrátiť na našu Osobu zodpovedanú za spracúvanie osobných údajov. Naša Zodpovedná osoba v konkrétnom prípade poučí Dotknutú osobu o tom, či je poskytnutie jej osobných údajov predpísané zákonom alebo zmluvne, alebo či je pre uzatvorenie zmluve potrebné, alebo či je povinné poskytnúť osobné údaje, a aké dôsledky by malo neposkytnutie osobných údajov.

10. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedné združenie nepoužívame automatické rozhodovanie alebo profilovanie.

Príloha A

Kategórie údajov pre účely činností Grálu

Údaje
Meno vo vyhľadávaní
Krstné mená
Priezviská
Miesto = Okruh Grálu
Oslovenie
Pohlavie
Dátum narodenia
Rodné priezvisko
Štátna príslušnosť
Miesto narodenia
Rodinný stav
Dátum činnosti Grálu
Poradové číslo
Činnosť Grálu

Kategórie údajov členov spolku

Údaje
Krstné meno/Priezvisko
Ulica
PSČ
Miesto
Telefónne číslo
E-mail:
Dátum narodenia

Kategórie údajov – Dodávatelia

Údaje
Krstné meno/Priezvisko/Názov firmy
Oslovenie
Ulica
PSČ
Miesto
Telefónne číslo
E-mail:
DIČ
IBAN
BIC
Kontaktná osoba dodávateľa, tel. číslo
Kontaktná osoba dodávateľa, e-mail

Prenos údajov relevantných v príslušnom konkrétnom prípade sa uskutočňuje na základe právnych predpisov a / alebo zmluvnej dohody na nasledujúce miesta:

 • Štátne a okresné správy Hnutia Grálu
 • Daňový poradca (externý)
 • Daňový úrad;
 • Partnerské strany a obchodní partneri za účelom splnenia zmluvy, napr. doručovateľ/ dodávateľ, výrobca;
 • banky;
 • Zákonný zástupca v prípade potreby;
 • Súdy v prípade potreby;
 • Správne orgány v prípade potreby;
 • Poistenia v prípade potreby;