Abd-ru-shin

Abd-ru-shin_02

Autor Posolstva Grálu podáva vo svojich dielach pomocnú ruku každému človeku, aby vedel dozrieť vo vnútorne pevnú, silnú osobnosť. Vo svojich prednáškach sa zaoberá základnými otázkami ľudského bytia – životom a smrťou, osudom a spravodlivosťou, Bohom a jeho stvorením. Odkrýva tak logický obraz sveta, dôsledný a bez medzier, a tým poskytuje pevný základ pre poznanie.

O svojom cieli Abd-ru-shin v roku 1936 povedal:

„Môj cieľ je duchovného druhu!

Ale neprinášam nové náboženstvo, nechcem založiť novú cirkev, o to menej nejakú sektu, lež dávam vo všetkej jednoduchosti jasný obraz samočinného pôsobenia vo stvorení, ktoré nesie Božiu vôľu, z čoho môže človek zreteľne spoznať, ktoré cesty sú pre neho dobré.“

V súlade s touto nosnou myšlienkou sa Abd-ru-shin snažil postaviť do centra pozornosti svoje Posolstvo Grálu. Nechcel obracať pohľad na svoju osobu ako na ústredný bod, pretože kult osobnosti odmietal. Jasne a zreteľne vyzýval svojich čitateľov, aby dbali „nie na autora, ale na slová samotné“.

* * *

Abd-ru-shin sa narodil 18. apríla 1875 v Bischofswerde, v Sasku. Bol pokrstený menom Oskar Ernst Bernhardt. V bezpečí rodného domu prežil šťastné detstvo a mladosť, na ktorú nadviazalo obchodné vzdelanie a samostatné podnikanie v Drážďanoch.

V nasledujúcich rokoch podnikal Oskar Ernst Bernhardt dlhé cesty, z obchodníka sa stále viac menil na uznávaného spisovateľa. Jeho literárne dielo obsahovalo okrem iného cestopisy, romány i poviedky. Ako člen Zväzu nemeckých dramatikov vydal i divadelné hry, z ktorých sa niektoré s úspechom hrali.

Potom, ako žil nejaký čas vo Švajčiarsku a v Amerike, vydal sa Oskar Ernst Bernhardt v roku 1913 do Londýna, kde ho zastihol začiatok prvej svetovej vojny. V roku 1915 bol ako nemecký štátny príslušník internovaný na ostrove Man. Až na jar v roku 1919 sa Oskar Ernst Bernhardt mohol vrátiť do svojej vlasti, kde si uvedomil svoju vlastnú životnú úlohu – sprostredkovať ľuďom ono obsiahle poznanie o stvorení, ktoré nosil v sebe.

Posolstvo Grálu, ktoré začal písať v roku 1923 spočiatku vo forme tzv. „Listov Grálu“, neskôr ako knihu, spísal Oskar Ernst Bernhardt pod menom Abd-ru-shin.

Toto meno, ktoré je zložené z perzsko-arabských prvkov s významom „služobník svetla“ alebo „syn svetla“, si vybral v nadväznosti na svoj predošlý pozemský život, pričom má byť aj naďalej neoddeliteľne spojené s jeho dielom.

* * *

V roku 1929, teda rok potom, ako Abd-ru-shin našiel na Vomperbergu – v rakúskom Tirolsku svoj domov, kde chcel svoje Posolstvo Grálu dokončiť, cítil nutnosť zaujať kritický postoj voči myšlienkam nacizmu.

Posudzovať podľa rás, národností alebo náboženstiev, je podľa neho „nedôstojné opravdivého človeka“:

„To je príliš malicherné a opravdivého človeka nedôstojné. Veria títo ľudia, že raz budú smieť vojsť do kráľovstva Božieho s národnými farbami a národnými hymnami? […] Akí jednostranní sú okrem toho bádatelia rás, ktorí sa pokúšajú posudzovať len podľa vonkajších, podľa hrubohmotných vecí, zatiaľ čo vlastný človek je duch, a to je to jediné rozhodujúce. A tento duch je starší, ako terajšie a predchádzajúce pozemské telá. Vezmime si to len čisto pozemsky: Dobrý človek bude stále ten istý, aj keď si svoje oblečenie viackrát zmení. V odeve všedného dňa je presne ten istý, ako v nedeľnom oblečení. Nie ináč je to s duchom, teda s vlastným človekom.“

  • Odpovede na otázky Otázka 56

Fanatizmus, osočovanie a náboženský dogmatizmus nie sú s Posolstvom Grálu zlučiteľné. V ňom sa ako základná podmienka predpokladá odhodlanie k samostatnému, vecne orientovanému mysleniu bez predsudkov.

V roku 1938, bezprostredne po uchopení moci nacionálnymi socialistami v Rakúsku, bola Osada Grálu, ktorá medzitým vznikla na Vomperbergu v Tirolsku, bez náhrady vyvlastnená. Abd-ru-shina 12. marca uväznili a od septembra 1938 bol zverený pod kontrolu gestapa – najskôr v Schlaurothe pri meste Görlitz a potom v Kipsdorfe v Krušných horách.

Požehnané pôsobenie Abd-ru-shina tým bolo na konci. Akákoľvek ďalšia činnosť smerujúca k splneniu jeho úlohy mu bola držiteľmi vtedajšej moci zakázaná, čoho dôsledkom Abd-ru-shin 6. decembra 1941 zomiera. Jeho pozemské telo bolo 11.decembra 1941 pochované v rodnej Bischofswerde a v roku 1949 prevezené do Osady Grálu, po tom, ako bola opätovne navrátená Marii Bernhardtovej, vdove po Abd-ru-shinovi.

Zachovali sa mnohé rozprávania ľudí, ktorí Abd-ru-shina poznali osobne, zapôsobila na nich jeho prostá prirodzenosť, súčasne však aj jeho vznešená a dobrotivá povaha. Napríklad v novinovom článku Münchner Zeitung z roku 1933 sa píše: „Je to niečo tajomné, čo ho obklopuje, čo hovorí z jeho očí, z jeho jasného, ostrého a pritom dobrotivého pohľadu a čo pôsobí ako pozdrav zo svetlých diaľav…“

Počas posledných rokov života Abd-ru-shin prepracoval svoje Posolstva Grálu. Vytvoril tým „vydanie z poslednej ruky“, ktoré zostalo jeho duchovným odkazom a zároveň vlastným dôkazom jeho osobnosti. Ďalšie podrobnosti nájdete na Internetovej stránke Stiftungu Gralsbotschaft.